BIURO TŁUMACZEŃ PAROLA

15. urodziny – INFORMACJE!

Od 1 lutego 2018r., będziemy zamieszczać informacje dotyczące naszego jubileuszu - 15-lecia działalności Biura Tłumczeń PAROLA. Wszystkie PYTANIA w każdej edycji Konkursu, oraz informacje z tym związane, znajdować się będą na naszym firmowym koncie FACEBOOK pod adresem www.facebook.com/btparola  .

 

Startujemy z pierwszą edycją Konkursu okazji 15-lecia Biura Tłumaczeń PAROLA.


PYTANIA konkursowe znajdują się na www.facebook.com/btparola 

 

Poniżej znajduje się REGULAMIN Konkursu:

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy ogłoszony na koncie www.facebook.com/btparola jest organizowany pod nazwą: Konkurs z okazji 15-lecia Biura Tłumaczeń PAROLA, i jest zwany dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Biuro Tłumaczeń PAROLA Jacek Gurgul, z siedzibą w Krakowie, 31-036, ul. Halicka 10/11.
 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.02.2018 r. o godzinie 13:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 30.11.2018 r. do godziny 24:00 czasu polskiego. Konkurs podzielony będzie na dziesięć comiesięcznych edycji, w czasie których publikowane będą zadania konkursowe oraz przyznawane będą nagrody.
 5. Regulamin podaje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej “Uczestnicy”).
 8. Przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie przez Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej Organizatora na adres: konkursy@parola.com.pl jest równoznaczne z akceptacją w całości treści Regulaminu.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania treści Regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 10. Regulamin jest dostępny na żądanie u Organizatora oraz można się z nim zapoznać na stronie http://www.parola.com.pl/pl/100,15-urodziny-informacje

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (“Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 2. Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie.
 3. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytania zadane przez Organizatora na koncie Facebook: www.facebook.com/btparoladotyczące historii firmy, jak i zagadnień związanych z tłumaczeniami wykonywanych przez Organizatora oraz tych rozumianych  ogólnie.
 4. Nagrodę otrzymają pierwsze trzy osoby (“Zwycięzca”), które podadzą prawidłową odpowiedź na zadane pytania, poprzez wysłanie odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej na adres konkursy@parola.com.pl . Nagroda przysługuje za poprawną odpowiedź w każdej edycji Konkursu, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na każde 2 pytania (łącznie możliwe są dwie nagrody w miesiącu).
 5. Przesyłając odpowiedź pocztą elektroniczną, Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, oraz nazwę miejscowość zamieszkania, aby, w razie wygranej, móc odebrać nagrodę z siedziby Organizatora (celem identyfikacji jego tożsamości). Jeśli Uczestnik, w razie wygranej, chciałby otrzymać nagrodę przesyłką pocztową lub kurierską, dodatkowo, przesyłając odpowiedź, powinien podać swoje dane adresowe.
 6. Organizator opublikuje 4 pytania w każdym miesiącu, po 2 pytania, co około 2 tygodnie, na początku i w środku miesiąca.
 7. Zwycięzca z danej edycji Konkursu zezwala Organizatorowi na podanie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania na koncie www.facebook.com/btparola oraz na stronie http://www.parola.com.pl/pl/100,15-urodziny-informacje, w informacji dotyczącej Zwycięzców danej edycji Konkursu.

§3

NAGRODY

 1. Każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę w postaci jednego przedmiotu firmowego (reklamowego) będącyego w dyspozycji Organizatora, którym są m.in.: skrobaczki do odszraniania szyb z rękawicą ochronną, torby płócienne, wodoodporne etui na tablet / telefon komórkowy, zestawy podróżne z nadmuchiwaną welwetową poduszką, opaską na oczy i zatyczkami do uszu, termosy 500 ml, kubki termiczne, zestawy koktajlowe, a także książki o tematyce tłumaczeniowej. Wszystkie nagrody posiadać będą nadruk / nalepkę lub grawer z nazwą i/lub logo Organizatora.
 2. Rodzaj nagrody spośród wymienionych w §3, pkt 1., którą otrzymają Zwycięzcy w danym miesiącu zależny będzie od stanów magazynowych Organizatora.
 3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w ciągu 7 dni od zakończenia poszczególnych edycji Konkursu. Forma przekazania nagrody przez Zwycięzcę konkursu zostanie uzgodniona między Organizatorem a Zwycięzcą, po weryfikacji i potwierdzeniu przez Organizatora poprawności udzielonej odpowiedzi.
 4. Jeden Uczestnik może zdobyć nagrodę wielokrotnie w ramach całego Konkursu.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§4

REKLAMACJE

 1. Ze względu na charakter Konkursu, Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji, m.in. dotyczące jakości nagród.

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
 2. Dane Uczestników Konkursu gromadzone są wyłącznie przez Organizatora Konkursu i przez niego przetwarzane.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.parola.com.pl/pl/100,15-urodziny-informacje
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu pod nazwą “Konkurs z okazji 15-lecia Biura Tłumaczeń PAROLA”.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wadliwe działanie serwera firmy nazwa.pl, na którym założona jest skrzynka pocztowa adresu konkursy@parola.com.pl lub przerwy techniczne, oraz awarie czasowe w działaniu poczty elektronicznej, jako takiej.

---